Jak zapewnić spójność strategii sprzedaży i strategii marketingowej, aby wspólnie wspierały realizację długoterminowych planów firmy?
Jak stworzyć budżet sprzedaży i odpowiednio go alokować na siły sprzedaży, a następnie monitorować?
Jak optymalnie wykorzystać i rozwijać poszczególne kanały kontaktu z klientami dla różnych segmentów klientów, produktów i transakcji?
Jak zapewnić bieżącą współpracę i koordynację działań między różnymi kanałami kontaktu z klientami, aby zapewnić spójność działań i wyeliminować konflikty?
Jak stworzyć i efektywnie zarządzać systemami motywacyjnymi i prowizyjnymi dla sił sprzedaży, aby budować długofalowo wartość firmy oparty na satysfakcji pracowników?
Jak zorganizować terenowe struktury sprzedaży i ich współpracę z centralą?
Jak wykorzystać wiedzę w przedsiębiorstwie o klientach, aby podnieść efektywność i skuteczność działań sprzedażowych?
Jak przeciwdziałać i reagować, w sytuacji utraty dużej liczby klientów?
Jak efektywnie podnieść jakość obsługi i satysfakcję klientów?
Jak można zautomatyzować procesowanie sprzedaży i funkcji wsparcia?

Przygotowujemy strategie rozwoju dla przedsiębiorstw i ich funkcji, z uwzględnieniem otoczenia rynkowego, portfela produktów oraz efektywności operacyjnej. Nasze podejście zakłada, że wspólnie z Klientem opracowujemy cele strategiczne i docelowy model funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku z uwzględnieniem niezbędnych zmian wewnętrznych: organizacyjnych, procesowych, w zasobach ludzkich i informatyce.  Następnie przygotowujemy kilkuletni plan dojścia do docelowego modelu i określamy mierniki stopnia realizacji strategii. Wspomagamy również Klienta we wdrożeniu strategii zarówno w aspekcie jego działań rynkowych jak i transformacji organizacji.

Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie, pomożemy odpowiedzieć Państwu na następujące pytania:
Jak zaplanować rozwój przedsiębiorstwa w długim okresie?
Jak sprawić by cele strategiczne przełożyły się na realne i wdrażalne działania operacyjne?
Jakie są ryzyka realizacji celów strategicznych oraz jak im przeciwdziałać?
Jak mierzyć postęp realizacji celów strategicznych?
Jaki będzie rzeczywisty wpływ realizacji strategii na wynik finansowy i rentowność przedsiębiorstwa w długim okresie?
W jaki sposób realizacja celów strategicznych przełoży się na wzrost wartości przedsiębiorstwa?
Jak poprawić, utrzymać bądź odzyskać pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w nieustannie zmieniającym się środowisku rynkowym?
Jakie działania należy podjąć w odpowiedzi na zachowanie konkurentów?
Czy obecny model biznesowy firmy sprawdzać się będzie w przyszłości?
Rozwój których grup produktów przyniesie największy wzrost wartości firmy?
Jakie działania należy podjąć w zakresie obszarów nie będących działalnością podstawową przedsiębiorstwa?
Jakie kierunki strategiczne powinno obrać przedsiębiorstwo w celu poprawy rentowności w długim okresie?